Tiện ích cơ bản và nâng cao dành cho lập trình viên và người sử dụng máy tính

Format tệp Json, tra cứu bảng mã màu, tạo mật khẩu mạnh, mã hóa....

279

Chuyển đổi địa chỉ IP sang mã Hex

Công cụ chuyển đổi địa chỉ IP sang mã Hex
278

Image Editor Online

Online Image Editor, Mini Photoshop tool
277

Encrypt & Decrypt Text

Encrypt & Decrypt Text With AES
276

DES decryption DES encryption

DES Decryption DES Encryption Tool
275

AES Encryption and Decryption

AES encryption and decryption tool
274

RSA Convert Key Format

Convert Private key, Public key to Other format
273

Generate Rsa Public key

Generate Rsa Public key from Private Key
272

RSA Decrypt

Online Rsa Decrypt Tool
271

RSA Encrypt

Online Rsa Encryption tool
270

Rsa Key Pair Generator

Rsa key pair generator tool
269

Timezone List

Timezone List Generator
267

Công cụ chuyển đổi dấu thời gian

Chuyển đổi time thành timestamp và ngược lại
266

Chuyển đổi phút thành giờ

Chuyển đổi phút thành giờ trực tuyến
265

Danh sách icons Material Design

Danh sách icons của Material Design
264

Máy nén hình ảnh

Nén hình ảnh trực tuyến
263

Tạo địa chỉ Mac ngẫu nhiên

Tạo địa chỉ Mac ngẫu nhiên trực tuyến
262

Chuyển đổi Pdf sang Text

Chuyển đổi tệp Pdf sang văn bản thô
261

Chuyển đổi Json sang Dart

Chuyển đổi đối tượng Json sang Dart
260

Chuyển đổi SVG sang CSS

Chuyển đổi SVG sang CSS trực tuyến
259

Biên dịch, chuyển đổi Scss sang Css

Chuyển đổi Scss sang Css trực tuyến
258

So sánh tệp Excel

So sánh 2 tệp Excel trực tuyến
257

So sánh tệp Yaml

So sánh, tìm sự khác nhau của 2 tệp Yaml trực tuyến
256

So sánh tệp Xml

So sánh và hợp nhất hai tệp xml trực tuyến
255

So sánh tệp CSV

So sánh 2 tệp Csv, tìm ra sự khác biệt
254

So sánh tệp Json

So sánh và hợp nhất hai tệp json trực tuyến
253

So sánh 2 văn bản trực tuyến

So sánh 2 văn bản trực tuyến, kiểm tra khác biệt và hợp nhất
252

Tạo ngày giờ ngẫu nhiên

Tạo ngày giờ ngẫu nhiên trực tuyến
251

Tạo bảng HTML

Tạo bảng html trực tuyến
250

Html Minifier, Minify Html

Thu gọn code html trực tuyến
249

Html Cleaner

Làm sạch code Html trực tuyến
248

JS Minifier & Compressor

Trình thu nhỏ và nén Javascript
247

Css Minifier

Trình thu gọn và nén CSS
246

Chỉnh sửa Css trực tuyến

Công cụ chỉnh sửa Css trực tuyến
245

Chỉnh sửa Html Trực tuyến

Trình xem và chỉnh sửa Html trực tuyến
244

Chỉnh sửa JS trực tuyến

Chỉnh sửa và chạy thử nghiệm Javascript trực tuyến
243

Chuyển đổi XML sang JSON

Chuyển đổi Xml sang Json và Formater
242

Tạo dữ liệu CSV

Tạo ngẫu nhiên dữ liệu csv
241

Tạo dữ liệu bảng Html

Generate html table from random data
240

Tạo dữ liệu Xml

Trình tạo dữ liệu Xml ngẫu nhiên
239

Chuyển đổi Html Table sang Pdf

Chuyển đổi Bảng Html sang Pdf (table_html2pdf)
238

Chuyển đổi Html Table sang Yaml

Chuyển đổi Bảng Html thành tệp Yaml
237

Chuyển đổi Html Table sang Excel

Công cụ chuyển đổi Bảng Html sang tệp Excel (table2xlsx)
236

Chuyển đổi Html Table sang Csv

Công cụ chuyển đổi Bảng Html sang tệp Csv (table2csv)
235

Chuyển đổi Html Table sang Php Array

Chuyển đổi Bảng Html sang Php Array (table_html2php_array)
234

Clean Html Table

Làm sạch bảng Html, Xóa các thuộc tính html trong các thẻ bảng td, tr, th,
233

Xem Html Table trực tuyến

Xem Bảng Html trực tuyến
232

Chuyển đổi Html Table sang Xml

Chuyển đổi Bảng Html thành dữ liệu Xml
231

Chuyển đổi Html Table sang Json

Công cụ chuyển đổi Bảng Html sang dữ liệu Json (table_html2json)
230

Chuyển đổi JSON sang Env

Chuyển đổi nội dung Json sang nội dung Env (json2env)
229

Decode Binary Plist

Giải mã Plist, chuyển đổi danh sách nhị phân thành chuỗi
228

Chuyển đổi PList sang nhị phân

Mã hóa Plist thành Binary, chuyển đổi Plist sang Binary
227

Chuyển đổi PList sang .Env

Chuyển đổi Plist thành nội dung .Env (plist2env)
226

Chuyển đổi PList sang Pdf

Chuyển đổi Plist sang Pdf (plist2pdf)
225

Chuyển đổi PList sang Excel

Chuyển đổi Plist sang tệp Excel (plist2xlsx)
224

Chuyển đổi PList sang to Csv

Chuyển đổi nội dung Plist sang Csv (plist2csv)
223

Chuyển đổi PList sang Yaml

Chuyển đổi Plist sang nội dung Yaml (plist2yaml)
222

Xem nội dung PList dưới dạng bảng

Xem nội dung Plist trực tuyến dưới dạng bảng
221

Chuyển đổi PList sang Php Array

Chuyển đổi Plist sang Php Array (plist2php_array)
220

Chuyển đổi PList sang Html Table

Chuyển đổi Plist sang Html Table (plist2table)
219

Chuyển đổi PList sang XML

Chuyển đổi Plist sang nội dung Xml (plist2xml)
218

Chuyển đổi PList sang Json

Chuyển đổi Plist sang nội dung Json (plist2json)
217

Chuyển đổi .Env sang Excel

Chuyển đổi nội dung Env sang tệp Excel
216

Chuyển đổi .Env sang Csv

Chuyển đổi nội dung Env sang Csv
215

Xem nội dung Env dưới dạng bảng

Xem nội dung Env trực tuyến dưới dạng bảng
214

Chuyển đổi .Env sang Table Html

Chuyển đổi nội dung Env sang Html Table
213

Chuyển đổi .Env sang Pdf

Chuyển đổi nội dung Env sang Pdf
212

Chuyển đổi .Env sang Yaml

Công cụ chuyển đổi nội dung Env sang tệp Yaml
211

Chuyển đổi .Env sang mảng Php

Chuyển đổi nội dung Env sang Php Array
210

Chuyển đổi .Env sang Json

Chuyển đổi nội dung Env sang nội dung Json
209

Chuyển đổi .Env sang PList

Chuyển đổi nội dung Env sang tệp PList
208

Chuyển đổi .Env sang Xml

Chuyển đổi nội dung Env thành nội dung Xml
207

Chuyển đổi XML sang .Env

Chuyển đổi nội dung Xml thành tệp .Env (xml2env)
206

Chuyển đổi Excel sang PList

Công cụ chuyển đổi tệp Excel thành tệp Plist (xlsx2plist)
205

Chuyển đổi CSV sang PList

Chuyển đổi nội dung Csv sang tệp Plist
204

Chuyển đổi XML sang Plist

Chuyển đổi nội dung Xml thành tệp Plist (xml2plist)
203

Chuyển đổi JSON sang PList

Chuyển đổi nội dung Json thành Plist (json2plist)
202

Xem nội dung XML dưới dạng bảng

Xem Xml trực tuyến dưới dạng bảng
201

Chuyển đổi XML sang Html Table

Chuyển đổi nội dung Xml sang nội dung Html Table (xml2html_table)
200

Chuyển đổi XML sang Php Array

Chuyển đổi nội dung Xml sang Php Array (xml2php_array)
199

Chuyển đổi XML sang Excel

Chuyển đổi nội dung Xml sang tệp Excel (xml2xlsx)
198

Chuyển đổi XML sang Csv

Chuyển đổi nội dung Xml sang nội dung Csv (xml2csv)
197

Chuyển đổi XML sang Yaml

Công cụ chuyển đổi nội dung Xml sang Yaml(xml2yaml)
196

Chuyển đổi JSON sang Yaml

Chuyển đổi nội dung Json sang Yaml (json2yaml)
195

Xem Excel trực tuyến dưới dạng bảng

Xem nội dung Json trực tuyến dưới dạng bảng
194

Xem nội dung CSV dưới dạng bảng

Xem Nội dung Csv trực tuyến dưới dạng bảng
193

Xem Excel trực tuyến dưới dạng bảng

Xem tệp Excel trực tuyến dưới dạng bảng
192

Chuyển đổi Excel sang Csv

Công cụ chuyển đổi tệp Excel sang tệp Csv (xlsx2csv)
191

Chuyển đổi Excel sang Xml

Công cụ chuyển đổi tệp Excel sang tệp Xml (xlsx2xml)
190

Chuyển đổi Excel sang Yaml

Công cụ chuyển đổi tệp Excel sang tệp Yaml (xlsx2yaml)
189

Chuyển đổi Excel sang mảng Php

Công cụ chuyển đổi tệp Excel sang Php Array (xlsx2php_array)
188

Chuyển đổi Excel sang Json

Công cụ chuyển đổi tệp Excel sang Json (xlsx2json)
187

Tính toán với định luật Ôm

Tính toán vợi định luật Ôm
186

Máy tính phân chia điện áp

Máy tính phân chia điện áp
185

Chuyển đổi Excel sang Html Table

Công cụ chuyển đổi tệp Excel sang Html Table (xlsx2html)
184

Chuyển đổi CSV sang Pdf

Chuyển đổi nội dung Csv sang Pdf
183

Chuyển đổi CSV sang Excel (.xls, .xlsx)

Chuyển đổi nội dung Csv sang tệp excel
182

Chuyển đổi CSV sang Xml

Chuyển đổi nội dung csv sang nội dung Xml
181

Chuyển đổi CSV sang Html Table

Chuyển đổi nội dung Csv sang Html Table
180

Chuyển đổi CSV sang Yaml

Chuyển đổi nội dung Csv sang nội dung Yaml
179

Chuyển đổi CSV sang mảng Php

Chuyển đổi nội dung Csv sang Php Array
178

Chuyển đổi CSV sang Json

Chuyển đổi nội dung Csv sang nội dung Json
177

Chuyển đổi JSON sang Html Table

Chuyển đổi nội dung Json sang Html Table (json2table)
176

Chuyển đổi JSON sang Excel

Chuyển đổi nội dung Json sang tệp Excel(json2xlsx)
175

Chuyển đổi JSON sang Csv

Chuyển đổi nội dung Json sang Csv (json2csv)
174

Typescript Beautifier

Định dạng và làm đẹp kiểu chữ
173

Graphql Beautifier

GraphQL Formatter and GraphQL Beautifier
172

PHP Beautifier, Php Formatter

Định dạng và làm đẹp PHP
171

Wordpress salt generator

Generate Salt for wp-config.php
170

Chuyển đổi JSON sang mảng Php

Chuyển đổi Json sang biến php
169

Tính hệ số công suất

Tính toán hệ số công suất,...
168

Tính công suất từ năng lượng

Chuyển đổi oát sang jun
167

Tính năng lượng từ công suất

Chuyển đổi jun sang oát
166

HTML Beautifier

Làm đẹp nội dung html
165

CSS Beautify

làm đẹp nội dung CSS
164

Javascript Beautifier

Làm đẹp nội dung javascript
163

Chuyển đổi JSON sang XML

Chuyển đổi Json sang XML và Formater
162

Chuyển đổi mã Base64 sang Hình ảnh

Chuyển đổi mã Base64 sang hình ảnh
159

Tính hóa đơn tiền điện

Công cụ hỗ trợ tính hóa đơn tiền điện theo tháng
154

Chuyển đổi ảnh sang base64

Công cụ hỗ trợ chuyển đổi hình ảnh sang mã Base64
153

Tạo mã Hex ngẫu nhiên

Tạo mã Hex ngẫu nhiên trực tuyến
152

Tạo mã nhị phân ngẫu nhiên

Tạo mã nhị phân ngẫu nhiên trực tuyến
149

Tạo dữ liệu Excel ngẫu nhiên

Tạo dữ liệu ngẫu nhiên cho file Excel
148

Tạo dữ liệu Json ngẫu nhiên

Tạo dữ liệu json ngẫu nhiên với cấu trúc xác định
147

Tính tổ hợp chập k của n

Công cụ tính tổ hợp chập k của n
146

Tạo dãy số thực ngẫu nhiên

Tạo dãy số thực ngẫu nhiên trục tuyến
145

Tạo dãy số nguyên ngẫu nhiên

Tạo dãy số nguyên ngẫu nhiên trục tuyến
144

Tạo dãy số ngẫu nhiên

Tạo dãy số ngẫu nhiên trục tuyến
143

Tạo câu văn ngẫu nhiên

Tạo câu ngẫu nhiên cho cơ sở dữ liệu
142

Tạo danh sách Email ngẫu nhiên

Làm giả emails, tạo emails ngẫu nhiên
141

Tạo số điện thoại ngẫu nhiên

Làm giả số điện thoại, tạo số điện thoại ngẫu nhiên
140

Tạo chuỗi ngẫu nhiên

Tạo ra các chuỗi kí tự ngẫu nhiên
139

MD5 File Checksum

Công cụ hỗ trợ tệp kiểm tra md5
138

SHA256 File Checksum

Công cụ hỗ trợ tệp kiểm tra SHA256
137

SHA512 File Checksum

Công cụ hỗ trợ tệp kiểm tra SHA512
136

SHA1 File Checksum

Công cụ hỗ trợ tệp kiểm tra SHA1
135

SHA384 File Checksum

Công cụ hỗ trợ tệp kiểm tra SHA384
134

Tạo danh sách GUID

Tạo GUID trực tuyến
133

Tạo danh sách UUID

Tạo danh sách UUID ngẫu nhiên
132

Tạo tên ngẫu nhiên

Tạo tên ngẫu nhiên cho cơ sở dữ liệu
131

Bảng màu Material Design

Bảng màu chuẩn của Material Design
130

Lấy màu Gradient

Tạo màu nền gradient
129

Chọn mã màu

Lấy mã màu từ bảng màu
128

Chọn mã màu từ hình ảnh

Lấy mã màu từ một file ảnh
127

Mã màu cho Html

Bảng màu html cơ bản
126

Màu an toàn cho web

Những màu sắc phổ biến dùng thiết kế web
125

Tên của các mã màu

Danh sách tên của mã màu
124

Tạo mật khẩu

Tạo mật khẩu mạnh, ngẫu nhiên
123

Tạo mật khẩu cho Wordpress Online

Tạo mật khẩu cho wordpress
122

Tạo mật khẩu Bcrypt

Tạo mã bcrypt để sử dụng làm mật khẩu wordpress
121

Tạo mã băm Keccak256

Tạo mã băm từ thuật toán Keccak256
120

Tạo mã băm Keccak224

Tạo mã băm từ thuật toán Keccak224
119

Tạo mã băm Keccak384

Tạo mã băm từ thuật toán Keccak384
118

Tạo mã băm Keccak512

Tạo mã băm từ thuật toán Keccak512
117

Chuyển đổi chuỗi sang mã nhị phân

Chuyển đổi văn bản sang mã nhị phân
116

Chuyển đổi mã nhị phân sang chuỗi

Chuyển đổi nhị phân sang chuỗi
115

Phân tích URL

Phân tích cú pháp url
114

Mã hóa URL

Mã hóa URL bằng công cụ mã hóa
113

Giải mã URL

Giải mã một URL bằng công cụ giải mã
112

Tạo mã băm Url Slug tốt cho SEO

Tạo slug thân thiện với SEO cho url
111

Mã hóa Base64

Mã hóa chuỗi sang Base64
110

Giải mã Base64

Giải mã chuỗi base64
109

Tính độ dài của chuỗi

Đếm độ dài của văn bản
108

Đếm từ trong văn bản

Đếm số từ trong văn bản
107

Chuyển đổi chuỗi sang chữ hoa

Chuyển văn bản thành chữ hoa
106

Chuyển đổi chuỗi sang chữ thường

Chuyển văn bản thành chữ thường
105

Gộp các dòng trong văn bản

Gộp nhiều dòng trong văn bản thành một dòng
104

Thay thế từ trong văn bản

Tìm và thay thế từ trong văn bản
103

Chuyển đổi chuỗi sang mã Hex

Chuyển đổi văn bản sang mã Hex
102

Chuyển đổi Hex sang Chuỗi

Chuyển đổi mã Hex sang chuỗi
101

Html Encode

Mã hóa Html
100

Html Decode

Giải mã Html
99

Xem nội dung JSON

Xem nội dung Json, làm đẹp và phân tích cú pháp
98

Đếm số dòng của văn bản

Đếm số dòng - Tính toán dòng văn bản
97

Tạo mã MD5

Sử dụng thuật toán MD2 để mã hóa chuỗi
96

Tạo mã MD4

Sử dụng thuật toán MD4 để mã hóa chuỗi
95

Tạo mã băm MD5

Generate MD5 code
94

Tạo mã băm Sha1

Sử dụng thuật toán SHA1 để mã hóa chuỗi
93

Tạo mã băm Sha224

Sử dụng thuật toán SHA224 để mã hóa chuỗi
92

Tạo mã băm Sha256

Sử dụng thuật toán SHA256 để mã hóa chuỗi
91

Tạo mã băm Sha384

Sử dụng thuật toán Sha384 để mã hóa chuỗi
90

Tạo mã băm SHA512/224

Tạo mã băm từ thuật toán SHA512224
89

Tạo mã băm SHA512/256

Tạo mã băm từ thuật toán SHA512/256
88

Tạo mã băm Sha512

Sử dụng thuật toán Sha512 để mã hóa chuỗi
87

Tạo mã băm Sha3-224

Sử dụng thuật toán Sha3-224 để mã hóa chuỗi
86

Tạo mã băm Sha3-256

Sử dụng thuật toán Sha3-256 để mã hóa chuỗi
85

Tạo mã băm Sha3-384

Sử dụng thuật toán Sha3-384 để mã hóa chuỗi
84

Tạo mã băm Sha3-512

Sử dụng thuật toán Sha3-512 để mã hóa chuỗi
83

Tạo mã băm Ripemd128

Sử dụng thuật toán Ripemd128 để mã hóa chuỗi
82

Tạo mã băm Ripemd160

Sử dụng thuật toán Ripemd160 để mã hóa chuỗi
81

Tạo mã băm Ripemd256

Sử dụng thuật toán Ripemd256 để mã hóa chuỗi
80

Tạo mã băm Ripemd320

Sử dụng thuật toán Ripemd320 để mã hóa chuỗi
79

Tạo mã Whirlpool

Tạo mã băm từ thuật toán Whirlpool
78

Tạo mã băm Tiger1283

Tạo mã băm từ thuật toán Tiger1283
77

Tạo mã băm Tiger1603

Tạo mã băm từ thuật toán Tiger1603
76

Tạo mã băm Tiger1923

Tạo mã băm từ thuật toán Tiger1923
75

Tạo mã băm Tiger1284

Tạo mã băm từ thuật toán Tiger1284
74

Tạo mã băm Tiger1604

Tạo mã băm từ thuật toán Tiger1604
73

Tạo mã băm Tiger1924

Tạo mã băm từ thuật toán Tiger1924
72

Tạo mã băm Snefru

Tạo mã băm từ thuật toán SNEFRU
71

Tạo mã băm Snefru256

Tạo mã băm từ thuật toán SNEFRU256
70

Tạo mã băm Gost

Sử dụng thuật toán GOST để mã hóa chuỗi
69

Tạo mã băm Gost Crypto

Sử dụng thuật toán GOST-CRYPTO để mã hóa chuỗi
68

Tạo Hash Adler32

Tạo mã Adler32
67

Tạo mã băm CRC32

Sử dụng thuật toán Crc32 tạo mã băm
66

Tạo mã băm CRC32b

Tạo mã băm theo thuật toán Crc32b
65

Tạo mã băm CRC32c

Tạo mã băm theo thuật toán Crc32c
64

Tạo mã băm Fnv132

Tạo mã từ thuật toán Fnv132
63

Tạo mã băm Fnv1a32

Sử dụng thuật toán Fnv1a32 để mã hóa một chuỗi
62

Tạo mã băm Fnv164

Sử dụng thuật toán Fnv164 để mã hóa chuỗi
61

Tạo mã băm Fnv1a64

Sử dụng thuật toán Fnv1a64 để mã hóa chuỗi
60

Tạo mã băm Joaat

Tạo mã băm từ thuật toán JOAAT
59

Tạo mã băm Haval128,3

Tạo mã băm Haval128,3
58

Tạo mã băm Haval160,3

Tạo mã băm Haval160,3
57

Tạo mã băm Haval192,3

Tạo mã băm Haval192,3
56

Tạo mã băm Haval224,3

Tạo mã băm Haval224,3
55

Tạo mã băm Haval256,3

Tạo mã băm Haval256,3
54

Tạo mã băm Haval128,4

Tạo mã băm Haval128,4
53

Tạo mã băm Haval160,4

Tạo mã băm Haval160,4
52

Tạo mã băm Haval192,4

Tạo mã băm Haval192,4
51

Tạo mã băm Haval224,4

Tạo mã băm Haval224,4
50

Tạo mã băm Haval256,4

Tạo mã băm Haval256,4
49

Tạo mã băm Haval128,5

Tạo mã băm Haval128,5
48

Tạo mã băm Haval160,5

Tạo mã băm Haval160,5
47

Tạo mã băm Haval192,5

Tạo mã băm Haval192,5
46

Tạo mã băm Haval224,5

Tạo mã băm Haval224,5
45

Tạo mã băm Haval256,5

Tạo mã băm Haval256,5
44

Tạo HMAC Md2

Tạo hmac với thuật toán MD2
43

Tạo HMAC Md4

Tạo hmac với thuật toán MD4
42

Tạo HMAC Md5

Tạo hmac với thuật toán MD5
41

Tạo HMAC Sha1

Tạo hmac với thuật toán SHA1
40

Tạo HMAC Sha224

Tạo hmac với thuật toán SHA224
39

Tạo HMAC Sha256

Tạo hmac với thuật toán SHA256
38

Tạo HMAC Sha3-384

Tạo hmac với thuật toán SHA384
37

Tạo HMAC Sha3-512/224

Tạo hmac với thuật toán SHA512/224
36

Tạo HMAC Sha3-512/224

Tạo hmac với thuật toán SHA512/256
35

Tạo HMAC Sha3-512

Tạo hmac với thuật toán SHA512
34

Tạo HMAC Sha3-224

Tạo hmac với thuật toán SHA3-224
33

Tạo HMAC Sha3-256

Tạo hmac với thuật toán SHA3-256
32

Tạo HMAC Sha3-384

Tạo hmac với thuật toán SHA3-384
31

Tạo HMAC Sha3-512

Tạo hmac với thuật toán SHA3-512
30

Tạo HMAC Ripemd128

Tạo hmac với thuật toán RIPEMD128
29

Tạo HMAC Ripemd160

Tạo hmac với thuật toán RIPEMD160
28

Tạo HMAC Ripemd256

Tạo hmac với thuật toán RIPEMD256
27

Tạo HMAC Ripemd320

Tạo hmac với thuật toán RIPEMD320
26

Tạo HMAC Whirlpool

Tạo hmac với thuật toán WHIRLPOOL
25

Tạo HMAC Tiger128,3

Tạo hmac với thuật toán TIGER128,3
24

Tạo HMAC Tiger160,3

Tạo hmac với thuật toán TIGER160,3
23

Tạo HMAC Tiger192,3

Tạo hmac với thuật toán TIGER192,3
22

Tạo HMAC Tiger128,4

Tạo hmac với thuật toán TIGER128,4
21

Tạo HMAC Tiger160,4

Tạo hmac với thuật toán TIGER160,4
20

Tạo HMAC Tiger192,4

Tạo hmac với thuật toán TIGER192,4
19

Tạo HMAC Snefru

Tạo hmac với thuật toán SNEFRU
18

Tạo HMAC Snefru256

Tạo hmac với thuật toán SNEFRU256
17

Tạo HMAC Gost

Tạo hmac với thuật toán GOST
16

Tạo HMAC Gost Crypto

Tạo hmac với thuật toán GOST-CRYPTO
15

Tạo HMAC Haval128,3

Tạo hmac với thuật toán HAVAL128,3
14

Tạo HMAC Haval160,3

Tạo hmac với thuật toán HAVAL160,3
13

Tạo HMAC Haval192,3

Tạo hmac với thuật toán HAVAL192,3
12

Tạo HMAC Haval224,3

Tạo hmac với thuật toán HAVAL224,3
11

Tạo HMAC Haval256,3

Tạo hmac với thuật toán HAVAL256,3
10

Tạo HMAC Haval128,4

Tạo hmac với thuật toán HAVAL128,4
09

Tạo HMAC Haval160,4

Tạo hmac với thuật toán HAVAL160,4
08

Tạo HMAC Haval192,4

Tạo hmac với thuật toán HAVAL192,4
07

Tạo HMAC Haval224,4

Tạo hmac với thuật toán HAVAL224,4
06

Tạo HMAC Haval256,4

Tạo hmac với thuật toán HAVAL256,4
05

Tạo HMAC Haval128,5

Tạo hmac với thuật toán HAVAL128,5
04

Tạo HMAC Haval160,5

Tạo hmac với thuật toán HAVAL160,5
03

Tạo HMAC Haval192,5

Tạo hmac với thuật toán HAVAL192,5
02

Tạo HMAC Haval224,5

Tạo hmac với thuật toán HAVAL224,5
01

Tạo HMAC Haval256,5

Tạo hmac với thuật toán HAVAL256,5