AES Encryption and Decryption

AES encryption and decryption tool

Use the AES encryption algorithm to encrypt or decrypt the string