Chuyển đổi Ampe sang công suất biểu kiến

Công cụ này giúp bạn tính toán công suất biểu kiến ​​một cách nhanh chóng. Nhập số pha, cường độ dòng điện tính bằng ampe, điện áp tính bằng vôn và nhấn nút tính toán để nhận công suất biểu kiến ​​tính bằng kilovolt-amps:

Chuyển đổi ampe sang công suất biểu kiến

Công thức tính kVA từ amps với điện một pha

Công suất biểu kiến ​​S tính bằng kilovolt-ampe bằng dòng điện I tính bằng ampe, nhân với điện áp V tính bằng vôn, chia cho 1000:

- S(kVA) = I(A) × V(V) / 1000

Công thức tính kVA từ amps với điện ba pha

1. Tính toán với điện áp đường dây

Công suất biểu kiến ​​S tính bằng kilovolt-amps bằng dòng điện pha I tính bằng ampe, nhân với dòng đến dòng điện áp RMS VL-L tính bằng vôn, chia cho 1000:

- S(kVA) = √3 × I(A) × VL-L(V) / 1000 

2. Tính toán với đường dây điện áp trung tính

Công suất biểu kiến ​​S tính bằng kilovolt-amps bằng dòng điện pha I tính bằng ampe, nhân với dòng đến điện áp RMS trung tính VL-N tính bằng vôn, chia cho 1000:

- S(kVA) = 3 × I(A) × VL-N(V) / 1000