Chuyển đổi Ampe sang Vôn

Chọn kiểu tính toán, nhập cường độ dòng điện và công suất hoặc điện trở sau đó nhấn nút tính toán để nhận điện áp:

Chuyển đổi Ampe sang Vôn

Chuyển đổi từ ampe sang vôn

Điện áp V tính bằng vôn (V) bằng công suất P tính bằng oát (W), chia cho cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A):

- V(V) = P(W) / I(A)

Điện áp V tính bằng vôn (V) bằng cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A), nhân với điện trở R tính bằng ôm (Ω):

- V(V) = I(A) × R(Ω)