Giải mã Base64 trực tuyến

Công cụ giúp giải mã base64 thành văn bản rõ ràng, bạn chỉ cần nhập mã base64 rồi nhấn nút

Nhập một chuỗi base64 rồi giải mã

Công cụ giải mã Base64 là gì?

Giải mã dữ liệu được mã hóa bằng MIME base64. Công cụ hỗ trợ giải mã base64 thành văn bản thuần túy

Giải mã Base64 bằng Php

Đây là nguồn giải mã base64 đơn giản cho ngôn ngữ php.

https://www.php.net/manual/en/function.base64-decode.php

$stringBase64 = 'aHR0cHM6Ly9zaXRhLmFwcC9iYXNlNjQtZGVjb2Rl';
$plainText = base64_decode($stringBase64);
echo $plainText;
//output: https://sita.app/base64-decode

Xem thêm base64 encode in php

Giải mã Base64 bằng javascript

Đây là nguồn giải mã base64 đơn giản cho ngôn ngữ javascript.

var stringBase64 = 'c2l0YS5hcHA';
var plainText = atob(stringBase64);
console.log(plaintext);
//output: sita.app

Xem thêm base64 encode in javascript

Giải mã Base64 trong Java

Đây là nguồn giải mã base64 đơn giản cho ngôn ngữ java.

import java.util.Base64;
import java.util.UUID;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
public class SitaDevStringBase64Decode {
  public static void main(String args[]) {
   try {
     // Encode using basic encoder
     String base64encodedString = Base64.getEncoder().encodeToString(
      "sita.app".getBytes("utf-8"));
     // Decode
     byte[] base64decodedBytes = Base64.getDecoder().decode(base64encodedString);
     System.out.println("Original String: " + new String(base64decodedBytes, "utf-8"));
   } catch(UnsupportedEncodingException e) {
     System.out.println("Error :" + e.getMessage());
   }
  }
}