Tạo mật khẩu Bcrypt trực tuyến

Trình tạo Bcrypt hỗ trợ tạo Bcrypt Hash từ bất kỳ chuỗi nào, có thể sử dụng Bcrypt Hash làm mật khẩu. Công cụ này cũng hỗ trợ kiểm tra sự phù hợp giữa bất kỳ chuỗi nào và Bcrypt Hash

Encrypt
Decrypt

Tôi có thể làm gì với công cụ tạo ra Bcrypt?

Hỗ trợ tạo ra Bcrypt Hash từ một chuỗi bất kỳ

Hỗ trợ so sánh một chuỗi plantext với một mã Bcrypt Hash (Nó cũng có thể coi là một cách giải mã không chân chính)

Tác dụng của công cụ tạo và so sánh mã Bcrypt?

Có thể sử dụng tạo mật khẩu wordpress (vì wordpress sử dụng thuật toán này)

Cũng có thể sử dụng tạo mật khẩu với ứng dụng laravel.

Giúp bạn hiểu thêm về thuật toán này trong lập trình và cách mã hóa mật khẩu đăng nhập tốt nhất