Tính tổ hợp trực tuyến

Nhập các hệ số K và N
\[ C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{( r! (n - r)! )} \]