Chuyển đổi CSV sang Excel

Công cụ giúp chuyển đổi tệp CSV sang Excel, chỉ cần chọn tệp CSV hoặc dán nội dung CSV để chuyển đổi sang Excel

Đầu vào CSV
Ví dụ

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi CSV sang Excel?

Có thể chuyển đổi tệp .csv thành .xlsx.

Hỗ trợ chọn tệp từ máy tính để chuyển đổi

Hỗ trợ nhập nội dung csv (có thể sao chép từ GoogleSheet hoặc từ tệp Excel, đã nhập) để chuyển đổi

Hỗ trợ tải xuống tệp Excel sau khi chuyển đổi