Tính hóa đơn tiền điện

Công cụ giúp tính chi phí hóa đơn tiền điện và điện năng tiêu thụ.

Máy tính hóa đơn tiền điện

Tính toán tiêu thụ năng lượng

Năng lượng E tính bằng kilowatt-giờ (kWh) mỗi ngày bằng công suất P tính bằng kilowatt (kW) nhân với số giờ sử dụng mỗi ngày:

- E(kWh/day) = P(kW) × t(h/day)

Chi phí năng lượng mỗi ngày tính  bằng mức tiêu thụ năng lượng E tính bằng kWh mỗi ngày nhân với chi phí năng lượng của 1 kWh:

- Cost($/day) = E(kWh/day) × Cost($/kWh)