Convert ENV to JSON Online

Nhập ENV
Ví dụ

Đầu ra Json