Xem Nội dung Env dưới dạng Bảng

Trình chuyển đổi env sang dạng xem dạng bảng, với 2 cột Key và Value, giúp bạn xem chi tiết các biến và giá trị trong tệp env

Ví dụ

Xem bảng đầu ra