Trình tạo dữ liệu Excel

Trình tạo dữ liệu Excel là một trong nhiều trình tạo dữ liệu ngẫu nhiên tự động của chúng tôi giúp bạn tạo tệp excel với nhiều dữ liệu mẫu với cấu trúc tùy chỉnh

Nhập số lượng bản ghi bạn muốn tạo và xác định các trường dữ liệu
Data Type Property Name Blank (%)