Công cụ giải mã HTML trực tuyến

Nhập nội dung là html đã mã hóa, hệ thống sẽ giải mã nhanh mã html này cho bạn

Nhập mã html của bạn để giải mã

Công cụ giải mã Html là gì?

Công cụ này giúp bạn giải mã html trực tuyến. Bạn chỉ cần nhập mã html đã được mã hóa, sau đó công cụ sẽ hỗ trợ giải mã chúng. Ngoài ra, công cụ hỗ trợ giải mã hàm html bằng php, javascript và một số ngôn ngữ lập trình khác

Giải mã HTML bằng Php

html_entity_decode — Chuyển đổi các thực thể HTML thành các ký tự tương ứng của chúng html_entity_decode () ngược lại với htmlentities () ở chỗ nó chuyển đổi các thực thể HTML trong chuỗi thành các ký tự tương ứng của chúng.

html_entity_decode ( string $string , int $flags = ENT_COMPAT , string|null $encoding = null ) : string