Mã hóa html trực tuyến

Nhập nội dung dưới dạng mã html, hệ thống sẽ nhanh chóng mã hóa mã html này cho bạn

Nhập mã html của bạn để mã hóa

Công cụ mã hóa Html là gì?

Ứng dụng hỗ trợ mã hóa html trực tuyến, bạn chỉ cần nhập mã nguồn html hoặc nội dung cần mã hóa

Mã hóa html bằng Php

htmlentities — Chuyển đổi tất cả các ký tự áp dụng thành các thực thể HTML
Hàm này giống với htmlspecialchar () theo mọi cách, ngoại trừ htmlentities (), tất cả các ký tự có tương đương với thực thể ký tự HTML đều được dịch sang các thực thể này.

htmlentities ( string $string , int $flags = ENT_COMPAT , string|null $encoding = null , bool $double_encode = true ) : string
Example #2 Usage of ENT_IGNORE
$str = "\x8F!!!";

// Outputs an empty string
echo htmlentities($str, ENT_QUOTES, "UTF-8");

// Outputs "!!!"
echo htmlentities($str, ENT_QUOTES | ENT_IGNORE, "UTF-8");

Mã hóa html trong Javascript

Nếu bạn không muốn sử dụng các thư viện bên ngoài, hoặc không cần quá nhiều tùy chọn khi mã hóa html, thì bạn có thể sử dụng đoạn mã dưới đây của tôi.

Đây là bảng mã html bằng javascript ngắn và đủ dùng. Nó có thể được gọi là htmlentities trong javascript

(function(window) {
 window.htmlentities = {
  encode: function(str) {
   var buf = [];
   for (var i = str.length - 1; i >= 0; i--) {
    buf.unshift(['&#', str[i].charCodeAt(), ';'].join(''));
   }
   return buf.join('');
  },
  decode: function(str) {
   return str.replace(/&#(\d+);/g, function(match, dec) {
    return String.fromCharCode(dec);
   });
  }
 };
})(window);