Chuyển đổi Jun sang Oát

Công cụ này giúp bạn tính toán công suất, nhập năng lượng theo đơn vị jun và khoảng thời gian tính bằng giây, sau đó nhấp vào nút tính toán.

Chuyển đổi năng lượng sang công suất

Chuyển đổi từ Jun sang Oát 

Năng lượng E tính bằng jun (J) chia cho thời gian t tính bằng giây sẽ thu được công suất P tính bằng watt (W):

- P(W) = E(J) / t(s)