Tạo mã băm Keccak224 Online

Trình tạo băm Keccak224, băm này được sử dụng trong các ứng dụng mã hóa 1 chiều để giúp bảo vệ dữ liệu

Enter string to convert to KECCAK224
This tool uses hash code generation using KECCAK224 encryption algorithm.
Most popular programming languages support generating hashes using the KECCAK224 algorithm. Using it in programming is also quite simple and easy.

KECCAK224 in PHP

PHP convert string to KECCAK224.
hash function in Php.net

function hash_keccak224_generator_php($input) {
  return hash("keccak224", $input, false);
}
echo hash_keccak224_generator_php("https://vi.sita.app/keccak224-hash-generator");
//output