Chuyển đổi công suất biểu kiến sang Ampe

Công cụ này giúp bạn tính cường độ dòng điện một cách nhanh chóng. Nhập số pha, công suất biểu kiến ​​tính bằng kilovolt-amps, điện áp tính bằng vôn và nhấn nút tính toán để nhận dòng điện tính bằng ampe:

Chuyển đổi công suất biểu kiến sang ampe

Công thức tính amps từ kVA với điện một pha

Dòng điện I tính bằng ampe bằng 1000 lần công suất biểu kiến ​​S tính bằng kilôvôn-ampe, chia cho điện áp V tính bằng vôn:

- I(A) = 1000 × S(kVA) / V(V)

Công thức tính amps từ kVA với điện ba pha

1. Tính toán với điện áp đường dây

Dòng điện pha I tính bằng ampe (với tải cân bằng) bằng 1000 lần công suất biểu kiến ​​S tính bằng kilôvôn-ampe, chia cho căn bậc hai của 3 lần đường dây đến điện áp RMS VL-L tính bằng vôn:

- I(A) = 1000 × S(kVA) / (√3 × VL-L(V) )

2. Tính toán với đường dây điện áp trung tính

Dòng điện pha I tính bằng ampe (với tải cân bằng) bằng 1000 lần công suất biểu kiến ​​S tính bằng kilôvôn-ampe, chia cho 3 lần đường dây tới điện áp RMS trung tính VL-N tính bằng vôn:

- I(A) = 1000 × S(kVA) / (3 × VL-N(V) )