Chuyển đổi công suất sang Ampe

Công cụ này giúp bạn tính cường độ dòng điện một cách nhanh chóng.

Chuyển đổi công suất sang ampe

Chuyển đổi công suất sang ampe với dòng điện 1 chiều 

Dòng điện I tính bằng ampe (A) bằng 1000 lần công suất P tính bằng kilowatt (kW), chia cho điện áp V tính bằng vôn (V):

- I(A) = 1000 × P(kW) / V(V)

Chuyển đổi công suất sang ampe với dòng điện xoay chiều 1 pha

Dòng điện pha I tính bằng ampe (A) bằng 1000 lần công suất P tính bằng kilowatt (kW), chia cho hệ số công suất PF nhân với điện áp RMS V tính bằng vôn (V):

- I(A) = 1000 × P(kW) / (PF × V(V) )

Chuyển đổi công suất sang ampe với dòng điện xoay chiều 3 pha

1.Tính toán với điện áp đường dây

Dòng điện pha I tính bằng ampe (A) bằng 1000 lần công suất P tính bằng kilowatt (kW), chia cho căn bậc hai của 3 lần hệ số công suất PF nhân với đường dây đến dòng điện áp RMS VL-L tính bằng vôn (V):

- I(A) = 1000 × P(kW) / (√3 × PF × VL-L(V) )

2. tính toán với đường dây đến điện áp trung tính

Dòng điện pha I tính bằng ampe (A) bằng 1000 lần công suất P tính bằng kilowatt (kW), chia cho 3 lần hệ số công suất PF nhân với đường dây đến điện áp RMS trung tính VL-N tính bằng vôn (V):

- I(A) = 1000 × P(kW) / (3 × PF × VL-N(V) )