Đếm số dòng của văn bản

Đếm số dòng - Tính toán dòng văn bản

Nhập một đoạn văn để đếm số dòng