Bảng màu Material Design

Bảng màu: Bảng màu là một tập hợp các màu, tức là các màu và sắc thái của chúng. Công cụ này có tất cả các màu theo hướng dẫn của Material Design. Bạn có thể chọn màu chỉ bằng cách nhấp vào

Red #f44336

Pink #E91E63

Purple #9C27B0

DeepPurple #673AB7

Indigo #3F51B5

Blue #2196F3

LightBlue #03A9F4

Cyan #00BCD4

Teal #009688

Green #4CAF50

LightGreen #8BC34A

Lime #CDDC39

Yellow #FFEB3B

Amber #FFC107

Orange #FF9800

DeepOrange #FF5722

Brown #795548

Grey #9E9E9E

BlueGrey #607D8B

50 #ffebee

50 #FCE4EC

50 #F3E5F5

50 #EDE7F6

50 #E8EAF6

50 #E3F2FD

50 #E1F5FE

50 #E0F7FA

50 #E0F2F1

50 #E8F5E9

50 #F1F8E9

50 #F9FBE7

50 #FFFDE7

50 #FFF8E1

50 #FFF3E0

50 #FBE9E7

50 #EFEBE9

50 #FAFAFA

50 #ECEFF1

100 #ffcdd2

100 #F8BBD0

100 #E1BEE7

100 #D1C4E9

100 #C5CAE9

100 #BBDEFB

100 #B3E5FC

100 #B2EBF2

100 #B2DFDB

100 #C8E6C9

100 #DCEDC8

100 #F0F4C3

100 #FFF9C4

100 #FFECB3

100 #FFE0B2

100 #FFCCBC

100 #D7CCC8

100 #F5F5F5

100 #CFD8DC

200 #ef9a9a

200 #F48FB1

200 #CE93D8

200 #B39DDB

200 #9FA8DA

200 #90CAF9

200 #81D4FA

200 #80DEEA

200 #80CBC4

200 #A5D6A7

200 #C5E1A5

200 #E6EE9C

200 #FFF59D

200 #FFE082

200 #FFCC80

200 #FFAB91

200 #BCAAA4

200 #EEEEEE

200 #B0BEC5

300 #e57373

300 #F06292

300 #BA68C8

300 #9575CD

300 #7986CB

300 #64B5F6

300 #4FC3F7

300 #4DD0E1

300 #4DB6AC

300 #81C784

300 #AED581

300 #DCE775

300 #FFF176

300 #FFD54F

300 #FFB74D

300 #FF8A65

300 #A1887F

300 #E0E0E0

300 #90A4AE

400 #ef5350

400 #EC407A

400 #AB47BC

400 #7E57C2

400 #5C6BC0

400 #42A5F5

400 #29B6F6

400 #26C6DA

400 #26A69A

400 #66BB6A

400 #9CCC65

400 #D4E157

400 #FFEE58

400 #FFCA28

400 #FFA726

400 #FF7043

400 #8D6E63

400 #BDBDBD

400 #78909C

500 #f44336

500 #E91E63

500 #9C27B0

500 #673AB7

500 #3F51B5

500 #2196F3

500 #03A9F4

500 #00BCD4

500 #009688

500 #4CAF50

500 #8BC34A

500 #CDDC39

500 #FFEB3B

500 #FFC107

500 #FF9800

500 #FF5722

500 #795548

500 #9E9E9E

500 #607D8B

600 #e53935

600 #D81B60

600 #8E24AA

600 #5E35B1

600 #3949AB

600 #1E88E5

600 #039BE5

600 #00ACC1

600 #00897B

600 #43A047

600 #7CB342

600 #C0CA33

600 #FDD835

600 #FFB300

600 #FB8C00

600 #F4511E

600 #6D4C41

600 #757575

600 #546E7A

700 #d32f2f

700 #C2185B

700 #7B1FA2

700 #512DA8

700 #303F9F

700 #1976D2

700 #0288D1

700 #0097A7

700 #00796B

700 #388E3C

700 #689F38

700 #AFB42B

700 #FBC02D

700 #FFA000

700 #F57C00

700 #E64A19

700 #5D4037

700 #616161

700 #455A64

800 #c62828

800 #AD1457

800 #6A1B9A

800 #4527A0

800 #283593

800 #1565C0

800 #0277BD

800 #00838F

800 #00695C

800 #2E7D32

800 #558B2F

800 #9E9D24

800 #F9A825

800 #FF8F00

800 #EF6C00

800 #D84315

800 #4E342E

800 #424242

800 #37474F

900 #b71c1c

900 #880E4F

900 #4A148C

900 #311B92

900 #1A237E

900 #0D47A1

900 #01579B

900 #006064

900 #004D40

900 #1B5E20

900 #33691E

900 #827717

900 #F57F17

900 #FF6F00

900 #E65100

900 #BF360C

900 #3E2723

900 #212121

900 #263238

A100 #ff8a80

A100 #FF80AB

A100 #EA80FC

A100 #B388FF

A100 #8C9EFF

A100 #82B1FF

A100 #80D8FF

A100 #84FFFF

A100 #A7FFEB

A100 #B9F6CA

A100 #CCFF90

A100 #F4FF81

A100 #FFFF8D

A100 #FFE57F

A100 #FFD180

A100 #FF9E80

A200 #ff5252

A200 #FF4081

A200 #E040FB

A200 #7C4DFF

A200 #536DFE

A200 #448AFF

A200 #40C4FF

A200 #18FFFF

A200 #64FFDA

A200 #69F0AE

A200 #B2FF59

A200 #EEFF41

A200 #FFFF00

A200 #FFD740

A200 #FFAB40

A200 #FF6E40

A400 #ff1744

A400 #F50057

A400 #D500F9

A400 #651FFF

A400 #3D5AFE

A400 #2979FF

A400 #00B0FF

A400 #00E5FF

A400 #1DE9B6

A400 #00E676

A400 #76FF03

A400 #C6FF00

A400 #FFEA00

A400 #FFC400

A400 #FF9100

A400 #FF3D00

A700 #d50000

A700 #C51162

A700 #AA00FF

A700 #6200EA

A700 #304FFE

A700 #2962FF

A700 #0091EA

A700 #00B8D4

A700 #00BFA5

A700 #00C853

A700 #64DD17

A700 #AEEA00

A700 #FFD600

A700 #FFAB00

A700 #FF6D00

A700 #DD2C00

  Red Hex: #f44336, rgb(244,67,54)

  Red 50 Hex: #ffebee, rgb(255,235,238)

  Red 100 Hex: #ffcdd2, rgb(255,205,210)

  Red 200 Hex: #ef9a9a, rgb(239,154,154)

  Red 300 Hex: #e57373, rgb(229,115,115)

  Red 400 Hex: #ef5350, rgb(239,83,80)

  Red 500 Hex: #f44336, rgb(244,67,54)

  Red 600 Hex: #e53935, rgb(229,57,53)

  Red 700 Hex: #d32f2f, rgb(211,47,47)

  Red 800 Hex: #c62828, rgb(198,40,40)

  Red 900 Hex: #b71c1c, rgb(183,28,28)

  Red A100 Hex: #ff8a80, rgb(255,138,128)

  Red A200 Hex: #ff5252, rgb(255,82,82)

  Red A400 Hex: #ff1744, rgb(255,23,68)

  Red A700 Hex: #d50000, rgb(213,0,0)

  Pink Hex: #E91E63, rgb(233,30,99)

  Pink 50 Hex: #FCE4EC, rgb(252,228,236)

  Pink 100 Hex: #F8BBD0, rgb(248,187,208)

  Pink 200 Hex: #F48FB1, rgb(244,143,177)

  Pink 300 Hex: #F06292, rgb(240,98,146)

  Pink 400 Hex: #EC407A, rgb(236,64,122)

  Pink 500 Hex: #E91E63, rgb(233,30,99)

  Pink 600 Hex: #D81B60, rgb(216,27,96)

  Pink 700 Hex: #C2185B, rgb(194,24,91)

  Pink 800 Hex: #AD1457, rgb(173,20,87)

  Pink 900 Hex: #880E4F, rgb(136,14,79)

  Pink A100 Hex: #FF80AB, rgb(255,128,171)

  Pink A200 Hex: #FF4081, rgb(255,64,129)

  Pink A400 Hex: #F50057, rgb(245,0,87)

  Pink A700 Hex: #C51162, rgb(197,17,98)

  Purple Hex: #9C27B0, rgb(156,39,176)

  Purple 50 Hex: #F3E5F5, rgb(243,229,245)

  Purple 100 Hex: #E1BEE7, rgb(225,190,231)

  Purple 200 Hex: #CE93D8, rgb(206,147,216)

  Purple 300 Hex: #BA68C8, rgb(186,104,200)

  Purple 400 Hex: #AB47BC, rgb(171,71,188)

  Purple 500 Hex: #9C27B0, rgb(156,39,176)

  Purple 600 Hex: #8E24AA, rgb(142,36,170)

  Purple 700 Hex: #7B1FA2, rgb(123,31,162)

  Purple 800 Hex: #6A1B9A, rgb(106,27,154)

  Purple 900 Hex: #4A148C, rgb(74,20,140)

  Purple A100 Hex: #EA80FC, rgb(234,128,252)

  Purple A200 Hex: #E040FB, rgb(224,64,251)

  Purple A400 Hex: #D500F9, rgb(213,0,249)

  Purple A700 Hex: #AA00FF, rgb(170,0,255)

  DeepPurple Hex: #673AB7, rgb(103,58,183)

  DeepPurple 50 Hex: #EDE7F6, rgb(237,231,246)

  DeepPurple 100 Hex: #D1C4E9, rgb(209,196,233)

  DeepPurple 200 Hex: #B39DDB, rgb(179,157,219)

  DeepPurple 300 Hex: #9575CD, rgb(149,117,205)

  DeepPurple 400 Hex: #7E57C2, rgb(126,87,194)

  DeepPurple 500 Hex: #673AB7, rgb(103,58,183)

  DeepPurple 600 Hex: #5E35B1, rgb(94,53,177)

  DeepPurple 700 Hex: #512DA8, rgb(81,45,168)

  DeepPurple 800 Hex: #4527A0, rgb(69,39,160)

  DeepPurple 900 Hex: #311B92, rgb(49,27,146)

  DeepPurple A100 Hex: #B388FF, rgb(179,136,255)

  DeepPurple A200 Hex: #7C4DFF, rgb(124,77,255)

  DeepPurple A400 Hex: #651FFF, rgb(101,31,255)

  DeepPurple A700 Hex: #6200EA, rgb(98,0,234)

  Indigo Hex: #3F51B5, rgb(63,81,181)

  Indigo 50 Hex: #E8EAF6, rgb(232,234,246)

  Indigo 100 Hex: #C5CAE9, rgb(197,202,233)

  Indigo 200 Hex: #9FA8DA, rgb(159,168,218)

  Indigo 300 Hex: #7986CB, rgb(121,134,203)

  Indigo 400 Hex: #5C6BC0, rgb(92,107,192)

  Indigo 500 Hex: #3F51B5, rgb(63,81,181)

  Indigo 600 Hex: #3949AB, rgb(57,73,171)

  Indigo 700 Hex: #303F9F, rgb(48,63,159)

  Indigo 800 Hex: #283593, rgb(40,53,147)

  Indigo 900 Hex: #1A237E, rgb(26,35,126)

  Indigo A100 Hex: #8C9EFF, rgb(140,158,255)

  Indigo A200 Hex: #536DFE, rgb(83,109,254)

  Indigo A400 Hex: #3D5AFE, rgb(61,90,254)

  Indigo A700 Hex: #304FFE, rgb(48,79,254)

  Blue Hex: #2196F3, rgb(33,150,243)

  Blue 50 Hex: #E3F2FD, rgb(227,242,253)

  Blue 100 Hex: #BBDEFB, rgb(187,222,251)

  Blue 200 Hex: #90CAF9, rgb(144,202,249)

  Blue 300 Hex: #64B5F6, rgb(100,181,246)

  Blue 400 Hex: #42A5F5, rgb(66,165,245)

  Blue 500 Hex: #2196F3, rgb(33,150,243)

  Blue 600 Hex: #1E88E5, rgb(30,136,229)

  Blue 700 Hex: #1976D2, rgb(25,118,210)

  Blue 800 Hex: #1565C0, rgb(21,101,192)

  Blue 900 Hex: #0D47A1, rgb(13,71,161)

  Blue A100 Hex: #82B1FF, rgb(130,177,255)

  Blue A200 Hex: #448AFF, rgb(68,138,255)

  Blue A400 Hex: #2979FF, rgb(41,121,255)

  Blue A700 Hex: #2962FF, rgb(41,98,255)

  LightBlue Hex: #03A9F4, rgb(3,169,244)

  LightBlue 50 Hex: #E1F5FE, rgb(225,245,254)

  LightBlue 100 Hex: #B3E5FC, rgb(179,229,252)

  LightBlue 200 Hex: #81D4FA, rgb(129,212,250)

  LightBlue 300 Hex: #4FC3F7, rgb(79,195,247)

  LightBlue 400 Hex: #29B6F6, rgb(41,182,246)

  LightBlue 500 Hex: #03A9F4, rgb(3,169,244)

  LightBlue 600 Hex: #039BE5, rgb(3,155,229)

  LightBlue 700 Hex: #0288D1, rgb(2,136,209)

  LightBlue 800 Hex: #0277BD, rgb(2,119,189)

  LightBlue 900 Hex: #01579B, rgb(1,87,155)

  LightBlue A100 Hex: #80D8FF, rgb(128,216,255)

  LightBlue A200 Hex: #40C4FF, rgb(64,196,255)

  LightBlue A400 Hex: #00B0FF, rgb(0,176,255)

  LightBlue A700 Hex: #0091EA, rgb(0,145,234)

  Cyan Hex: #00BCD4, rgb(0,188,212)

  Cyan 50 Hex: #E0F7FA, rgb(224,247,250)

  Cyan 100 Hex: #B2EBF2, rgb(178,235,242)

  Cyan 200 Hex: #80DEEA, rgb(128,222,234)

  Cyan 300 Hex: #4DD0E1, rgb(77,208,225)

  Cyan 400 Hex: #26C6DA, rgb(38,198,218)

  Cyan 500 Hex: #00BCD4, rgb(0,188,212)

  Cyan 600 Hex: #00ACC1, rgb(0,172,193)

  Cyan 700 Hex: #0097A7, rgb(0,151,167)

  Cyan 800 Hex: #00838F, rgb(0,131,143)

  Cyan 900 Hex: #006064, rgb(0,96,100)

  Cyan A100 Hex: #84FFFF, rgb(132,255,255)

  Cyan A200 Hex: #18FFFF, rgb(24,255,255)

  Cyan A400 Hex: #00E5FF, rgb(0,229,255)

  Cyan A700 Hex: #00B8D4, rgb(0,184,212)

  Teal Hex: #009688, rgb(0,150,136)

  Teal 50 Hex: #E0F2F1, rgb(224,242,241)

  Teal 100 Hex: #B2DFDB, rgb(178,223,219)

  Teal 200 Hex: #80CBC4, rgb(128,203,196)

  Teal 300 Hex: #4DB6AC, rgb(77,182,172)

  Teal 400 Hex: #26A69A, rgb(38,166,154)

  Teal 500 Hex: #009688, rgb(0,150,136)

  Teal 600 Hex: #00897B, rgb(0,137,123)

  Teal 700 Hex: #00796B, rgb(0,121,107)

  Teal 800 Hex: #00695C, rgb(0,105,92)

  Teal 900 Hex: #004D40, rgb(0,77,64)

  Teal A100 Hex: #A7FFEB, rgb(167,255,235)

  Teal A200 Hex: #64FFDA, rgb(100,255,218)

  Teal A400 Hex: #1DE9B6, rgb(29,233,182)

  Teal A700 Hex: #00BFA5, rgb(0,191,165)

  Green Hex: #4CAF50, rgb(76,175,80)

  Green 50 Hex: #E8F5E9, rgb(232,245,233)

  Green 100 Hex: #C8E6C9, rgb(200,230,201)

  Green 200 Hex: #A5D6A7, rgb(165,214,167)

  Green 300 Hex: #81C784, rgb(129,199,132)

  Green 400 Hex: #66BB6A, rgb(102,187,106)

  Green 500 Hex: #4CAF50, rgb(76,175,80)

  Green 600 Hex: #43A047, rgb(67,160,71)

  Green 700 Hex: #388E3C, rgb(56,142,60)

  Green 800 Hex: #2E7D32, rgb(46,125,50)

  Green 900 Hex: #1B5E20, rgb(27,94,32)

  Green A100 Hex: #B9F6CA, rgb(185,246,202)

  Green A200 Hex: #69F0AE, rgb(105,240,174)

  Green A400 Hex: #00E676, rgb(0,230,118)

  Green A700 Hex: #00C853, rgb(0,200,83)

  LightGreen Hex: #8BC34A, rgb(139,195,74)

  LightGreen 50 Hex: #F1F8E9, rgb(241,248,233)

  LightGreen 100 Hex: #DCEDC8, rgb(220,237,200)

  LightGreen 200 Hex: #C5E1A5, rgb(197,225,165)

  LightGreen 300 Hex: #AED581, rgb(174,213,129)

  LightGreen 400 Hex: #9CCC65, rgb(156,204,101)

  LightGreen 500 Hex: #8BC34A, rgb(139,195,74)

  LightGreen 600 Hex: #7CB342, rgb(124,179,66)

  LightGreen 700 Hex: #689F38, rgb(104,159,56)

  LightGreen 800 Hex: #558B2F, rgb(85,139,47)

  LightGreen 900 Hex: #33691E, rgb(51,105,30)

  LightGreen A100 Hex: #CCFF90, rgb(204,255,144)

  LightGreen A200 Hex: #B2FF59, rgb(178,255,89)

  LightGreen A400 Hex: #76FF03, rgb(118,255,3)

  LightGreen A700 Hex: #64DD17, rgb(100,221,23)

  Lime Hex: #CDDC39, rgb(205,220,57)

  Lime 50 Hex: #F9FBE7, rgb(249,251,231)

  Lime 100 Hex: #F0F4C3, rgb(240,244,195)

  Lime 200 Hex: #E6EE9C, rgb(230,238,156)

  Lime 300 Hex: #DCE775, rgb(220,231,117)

  Lime 400 Hex: #D4E157, rgb(212,225,87)

  Lime 500 Hex: #CDDC39, rgb(205,220,57)

  Lime 600 Hex: #C0CA33, rgb(192,202,51)

  Lime 700 Hex: #AFB42B, rgb(175,180,43)

  Lime 800 Hex: #9E9D24, rgb(158,157,36)

  Lime 900 Hex: #827717, rgb(130,119,23)

  Lime A100 Hex: #F4FF81, rgb(244,255,129)

  Lime A200 Hex: #EEFF41, rgb(238,255,65)

  Lime A400 Hex: #C6FF00, rgb(198,255,0)

  Lime A700 Hex: #AEEA00, rgb(174,234,0)

  Yellow Hex: #FFEB3B, rgb(255,235,59)

  Yellow 50 Hex: #FFFDE7, rgb(255,253,231)

  Yellow 100 Hex: #FFF9C4, rgb(255,249,196)

  Yellow 200 Hex: #FFF59D, rgb(255,245,157)

  Yellow 300 Hex: #FFF176, rgb(255,241,118)

  Yellow 400 Hex: #FFEE58, rgb(255,238,88)

  Yellow 500 Hex: #FFEB3B, rgb(255,235,59)

  Yellow 600 Hex: #FDD835, rgb(253,216,53)

  Yellow 700 Hex: #FBC02D, rgb(251,192,45)

  Yellow 800 Hex: #F9A825, rgb(249,168,37)

  Yellow 900 Hex: #F57F17, rgb(245,127,23)

  Yellow A100 Hex: #FFFF8D, rgb(255,255,141)

  Yellow A200 Hex: #FFFF00, rgb(255,255,0)

  Yellow A400 Hex: #FFEA00, rgb(255,234,0)

  Yellow A700 Hex: #FFD600, rgb(255,214,0)

  Amber Hex: #FFC107, rgb(255,193,7)

  Amber 50 Hex: #FFF8E1, rgb(255,248,225)

  Amber 100 Hex: #FFECB3, rgb(255,236,179)

  Amber 200 Hex: #FFE082, rgb(255,224,130)

  Amber 300 Hex: #FFD54F, rgb(255,213,79)

  Amber 400 Hex: #FFCA28, rgb(255,202,40)

  Amber 500 Hex: #FFC107, rgb(255,193,7)

  Amber 600 Hex: #FFB300, rgb(255,179,0)

  Amber 700 Hex: #FFA000, rgb(255,160,0)

  Amber 800 Hex: #FF8F00, rgb(255,143,0)

  Amber 900 Hex: #FF6F00, rgb(255,111,0)

  Amber A100 Hex: #FFE57F, rgb(255,229,127)

  Amber A200 Hex: #FFD740, rgb(255,215,64)

  Amber A400 Hex: #FFC400, rgb(255,196,0)

  Amber A700 Hex: #FFAB00, rgb(255,171,0)

  Orange Hex: #FF9800, rgb(255,152,0)

  Orange 50 Hex: #FFF3E0, rgb(255,243,224)

  Orange 100 Hex: #FFE0B2, rgb(255,224,178)

  Orange 200 Hex: #FFCC80, rgb(255,204,128)

  Orange 300 Hex: #FFB74D, rgb(255,183,77)

  Orange 400 Hex: #FFA726, rgb(255,167,38)

  Orange 500 Hex: #FF9800, rgb(255,152,0)

  Orange 600 Hex: #FB8C00, rgb(251,140,0)

  Orange 700 Hex: #F57C00, rgb(245,124,0)

  Orange 800 Hex: #EF6C00, rgb(239,108,0)

  Orange 900 Hex: #E65100, rgb(230,81,0)

  Orange A100 Hex: #FFD180, rgb(255,209,128)

  Orange A200 Hex: #FFAB40, rgb(255,171,64)

  Orange A400 Hex: #FF9100, rgb(255,145,0)

  Orange A700 Hex: #FF6D00, rgb(255,109,0)

  DeepOrange Hex: #FF5722, rgb(255,87,34)

  DeepOrange 50 Hex: #FBE9E7, rgb(251,233,231)

  DeepOrange 100 Hex: #FFCCBC, rgb(255,204,188)

  DeepOrange 200 Hex: #FFAB91, rgb(255,171,145)

  DeepOrange 300 Hex: #FF8A65, rgb(255,138,101)

  DeepOrange 400 Hex: #FF7043, rgb(255,112,67)

  DeepOrange 500 Hex: #FF5722, rgb(255,87,34)

  DeepOrange 600 Hex: #F4511E, rgb(244,81,30)

  DeepOrange 700 Hex: #E64A19, rgb(230,74,25)

  DeepOrange 800 Hex: #D84315, rgb(216,67,21)

  DeepOrange 900 Hex: #BF360C, rgb(191,54,12)

  DeepOrange A100 Hex: #FF9E80, rgb(255,158,128)

  DeepOrange A200 Hex: #FF6E40, rgb(255,110,64)

  DeepOrange A400 Hex: #FF3D00, rgb(255,61,0)

  DeepOrange A700 Hex: #DD2C00, rgb(221,44,0)

  Brown Hex: #795548, rgb(121,85,72)

  Brown 50 Hex: #EFEBE9, rgb(239,235,233)

  Brown 100 Hex: #D7CCC8, rgb(215,204,200)

  Brown 200 Hex: #BCAAA4, rgb(188,170,164)

  Brown 300 Hex: #A1887F, rgb(161,136,127)

  Brown 400 Hex: #8D6E63, rgb(141,110,99)

  Brown 500 Hex: #795548, rgb(121,85,72)

  Brown 600 Hex: #6D4C41, rgb(109,76,65)

  Brown 700 Hex: #5D4037, rgb(93,64,55)

  Brown 800 Hex: #4E342E, rgb(78,52,46)

  Brown 900 Hex: #3E2723, rgb(62,39,35)

  Grey Hex: #9E9E9E, rgb(158,158,158)

  Grey 50 Hex: #FAFAFA, rgb(250,250,250)

  Grey 100 Hex: #F5F5F5, rgb(245,245,245)

  Grey 200 Hex: #EEEEEE, rgb(238,238,238)

  Grey 300 Hex: #E0E0E0, rgb(224,224,224)

  Grey 400 Hex: #BDBDBD, rgb(189,189,189)

  Grey 500 Hex: #9E9E9E, rgb(158,158,158)

  Grey 600 Hex: #757575, rgb(117,117,117)

  Grey 700 Hex: #616161, rgb(97,97,97)

  Grey 800 Hex: #424242, rgb(66,66,66)

  Grey 900 Hex: #212121, rgb(33,33,33)

  BlueGrey Hex: #607D8B, rgb(96,125,139)

  BlueGrey 50 Hex: #ECEFF1, rgb(236,239,241)

  BlueGrey 100 Hex: #CFD8DC, rgb(207,216,220)

  BlueGrey 200 Hex: #B0BEC5, rgb(176,190,197)

  BlueGrey 300 Hex: #90A4AE, rgb(144,164,174)

  BlueGrey 400 Hex: #78909C, rgb(120,144,156)

  BlueGrey 500 Hex: #607D8B, rgb(96,125,139)

  BlueGrey 600 Hex: #546E7A, rgb(84,110,122)

  BlueGrey 700 Hex: #455A64, rgb(69,90,100)

  BlueGrey 800 Hex: #37474F, rgb(55,71,79)

  BlueGrey 900 Hex: #263238, rgb(38,50,56)

Màu đã chọn