MD5 File Checksum Online

Công cụ này hỗ trợ tổng kiểm tra md5 cho một tệp hoặc nhiều tệp. Bạn chỉ cần chọn file từ máy tính, hệ thống sẽ tính toán mã kiểm tra md5 của các file đã chọn và hiển thị kết quả ra màn hình.

Select file to get checksum md5

Giá trị tổng kiểm tra MD5 là gì và nó được sử dụng để làm gì?

Tổng kiểm tra MD5 là một số thập lục phân 32 ký tự được tính trên một tệp. Nếu hai tệp có cùng giá trị tổng kiểm tra MD5, thì khả năng cao là hai tệp đó giống nhau.

Sau khi tải xuống gói cài đặt phần mềm Altera, bạn có thể tính tổng kiểm tra MD5 trên tệp cài đặt. Sử dụng tổng kiểm tra MD5 được tính toán để so sánh với tổng kiểm tra MD5 được cung cấp cho tệp cài đặt đó

trên trang tải xuống. Bằng cách này, bạn có thể xác minh tính toàn vẹn của nội dung tải xuống.

Có nhiều chương trình tổng kiểm tra MD5 có sẵn trên Internet.

Làm cách nào để tổng kiểm tra MD5?

Bước 1: Truy cập trang web https://sita.app/md5-checksum-file

Bước 2: Chọn một tập tin để kiểm tra từ máy tính. Hệ thống sẽ xuất ra mã tổng kiểm tra của tệp đó

Bước 3: Sử dụng kết quả đó để so sánh với thông tin tổng kiểm tra ban đầu do người phát hành tệp cung cấp