Chuyển đổi phút sang giờ

Công cụ hỗ trợ bạn chuyển đổi phút sang giờ với nhiều định dạng khác nhau

Chuyển đổi phút thành giờ
Clear

Quy đổi từ phút sang giờ như thế nào?

1 giờ = 60 phút

1 phút = 1/60 giờ hay 1 ph = 1/60 h = 0.016666666 h

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giờ bằng thời gian t tính bằng đơn vị phút chia cho 60.

·Giờ = Phút : 60

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi phút sang giờ?

Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi phút sang giờ với nhiều định dạng khác nhau

Công cụ này còn hỗ trợ bạn sao chép link để gửi lưu trữ và gửi cho mọi người

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi phút sang giờ?

- Bước 1: Nhập số phút cần quy đổi

- Bước 2: Nhấn nút "Chuyển đổi phút sang giờ"  để quy đổi