Máy tính định luật Ôm

Công cụ dùng để tính toán mối quan hệ giữa hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở trong mạch, nhập 2 giá trị bất kỳ để nhận các giá trị khác và nhấn nút tính toán

Tính định luật Ôm

Công thức tính định luật Ohm

Điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho điện trở R tính bằng ôm (Ω) được dòng điện I tính bằng ampe (A):

- I = V / R

Ví dụ:

- I = 60V / 20Ω = 3A

Công suất P tính bằng oát (W) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) nhân với cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A):

- P = V × I

Ví dụ:

- P = 60V × 3A = 180W