Chuyển đổi Plist Binary thành Plist String

Chọn tệp bplist

Đầu ra Plist: