Xem PLIST dưới dạng bảng

Công cụ xem dữ liệu trong file Plist dưới dạng bảng trực tuyến

Đầu vào Plist
Ví dụ

Xem bảng đầu ra

Bạn có thể làm gì với công cụ xem plist?

Công cụ này hỗ trợ bạn xem nội dung file Plist dưới dạng table với 2 cột Key và Value

- Bước 1: Chọn file .plist hoặc .config từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

- Bước 2: Nhấn nút "Xem Plist dưới dạng Bảng"