Máy tính hệ số công suất

Máy tính hệ số công suất giúp bạn tính toán hệ số công suất, công suất biểu kiến, công suất phản kháng và hiệu chỉnh điện dung của tụ điện.

Máy tính hệ số công suất

Tụ hiệu chỉnh hệ số công suất nên được mắc song song với mỗi pha tải.

Việc tính toán hệ số công suất không phân biệt giữa hệ số công suất dẫn đầu và hệ số công suất tụt hậu.

Tính toán hiệu chỉnh hệ số công suất giả định tải cảm ứng.

Tính toán với mạch một pha

Tính hệ số công suất:

- PF = |cos φ| = 1000 × P(kW) / (V(V) × I(A))

Tính công suất phản kháng:

- Q(kVAR) = √(|S(kVA)|² - P(kW)²)

Tính toán điện dung của tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất:

- Scorrected (kVA) = P(kW) / PFcorrected

- Q
corrected (kVAR) = √(Scorrected (kVA)² - P(kW)²)

- Q
c (kVAR) = Q(kVAR) - Qcorrected (kVAR)

- C
(F) = 1000 × Qc (kVAR) / (2πf(Hz)×V(V)²)

Tính toán với mạch ba pha

Đối với ba pha có tải cân bằng:

* Tính toán với điện áp đường dây

Tính hệ số công suất:

- PF = |cos φ| = 1000 × P(kW) / (√3 × VL-L(V) × I(A))

Tính công suất biểu kiến:

- Q(kVAR) = √(|S(kVA)|² - P(kW)²)

Tính toán điện dung của tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất:

- Qc (kVAR) = Q(kVAR) - Qcorrected (kVAR)

- C
(F) = 1000 × Qc (kVAR) / (2πf(Hz)×VL-L(V)²)

* Tính toán với đường dây điện áp trung tính

Tính hệ số công suất:

- PF = |cos φ| = 1000 × P(kW) / (3 × VL-L(V) × I(A))

Tính công suất biểu kiến:

- Q(kVAR) = √(|S(kVA)|² - P(kW)²)

Tính toán điện dung của tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất:

- Qc (kVAR) = Q(kVAR) - Qcorrected (kVAR)

- C
(F) = 1000 × Qc (kVAR) / (3×2πf(Hz)×VL-N(V)²)