Tạo mã băm Url Slug

Công cụ này cho phép bạn tạo url slug, url thân thiện với SEO, hỗ trợ tạo nhiều url cùng lúc

Nhập chuỗi của bạn sau đó chuyển đổi thành slug

Slug Url là gì?

Slug URL là một phần ở cuối URL và thực sự là địa chỉ chính xác của một trang cụ thể trên trang web của bạn. Trong kỹ thuật SEO, bạn nên tạo một URL Slug có độ dài từ 3 đến 5 từ. Điều đó sẽ giúp đường dẫn của website trở nên chuẩn SEO và thân thiện với người dùng hơn.

Bạn có thể làm gì với trình tạo slug url trực tuyến?

Công cụ này giúp bạn tạo một slug hoặc danh sách url với đầu vào chuỗi ban đầu của bạn.

Định dạng dấu phân tách chuỗi được hỗ trợ.

Hỗ trợ chuyển đổi slug thành chữ hoa hoặc chữ thường.

Tại sao tôi nên sử dụng máy tạo Slug của Sita?

Vì dễ sử dụng và nhanh chóng nên người dùng không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào khác.

Chúng tôi cũng hỗ trợ Api để tạo Slug từ một chuỗi hoặc danh sách các chuỗi.

Công cụ của chúng tôi tương thích với tất cả các trình duyệt và tất cả các hệ điều hành

Ví dụ về Slug URL

Web Page Title SEO-friendly URL Slug
What is a slug and how to optimize it? what-is-a-slug-and-how-to-optimize-it
How do you create a slug URL? how-do-you-create-a-slug-url
Why is it called a URL slug? why-is-it-called-a-url-slug
Search engine optimization search-engine-optimization
Generate url slug with Nodejs generate-url-slug-with-nodejs
How to generate url slug in php? how-to-generate-url-slug-in-php

Làm cách nào để bạn tạo một URL slug?

URL hoàn hảo nên cung cấp một ý tưởng về nội dung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quy tắc như vậy không chỉ giúp hiểu những gì ẩn trong liên kết mà còn cải thiện SEO trang web.

 • Chia các từ bằng ký hiệu "-"
 • Thêm các truy vấn chính vào một slug
 • Tối ưu hóa độ dài slug

Làm thế nào để tạo url slug trong PHP?

Đây là hàm PHP để tạo slug (chuỗi URL)

function php_slugify($text) {
    $text = preg_replace('~[^\pL\d]+~u', '-', $text);
    $text = iconv('utf-8', 'us-ascii//TRANSLIT', $text);
    $text = preg_replace('~[^-\w]+~', '', $text);
    $text = trim($text, '-');
    $text = preg_replace('~-+~', '-', $text);
    $text = strtolower($text);
    return $text;
  }

Làm cách nào để tạo url slug trong Javascript?

Đây là hàm js để tạo slug (chuỗi URL).

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/normalize

Phương thức normalize() trả về dạng chuẩn hóa Unicode của một chuỗi nhất định.

function js_slugify(text) {
 return text.toString() // Cast to string
 .toLowerCase() // Convert the string to lowercase letters
 .normalize('NFD') // The normalize() method returns the Unicode Normalization Form of a given string.
 .trim() // Remove whitespace from both sides of a string
 .replace(/\s+/g, '-') // Replace spaces with -
 .replace(/[^\w\-]+/g, '') // Remove all non-word chars
 .replace(/\-\-+/g, '-'); // Replace multiple - with single -
}