Hợp nhất các dòng văn bản, nối chuỗi các dòng trực tuyến

Công cụ này giúp bạn hợp nhất các dòng trong văn bản, có thể được sử dụng để tạo danh sách id khi truy vấn trong sql

Nhập văn bản của bạn sau đó hợp nhất nhiều dòng thành một dòng