Tìm và thay thế văn bản

Công cụ giúp bạn tìm từ khóa chính xác trong tài liệu và hỗ trợ thay thế từ khóa đó thành từ khác.

Nhập văn bản và từ khóa cần tìm cùng với từ thay thế, sau đó tìm kiếm và thay thế