Chuyển đổi chuỗi thành nhị phân

Nhập chuỗi hoặc số của bạn sau đó chuyển đổi thành nhị phân

Chuyển đổi chuỗi thành nhị phân trong PHP

PHP làm thế nào để chuyển đổi String sang Binary?

function SitaPhpConvertStringToBinary($string)
{
  $characters = str_split($string);

  $binary = [];
  foreach ($characters as $character) {
    $data = unpack('H*', $character);
    $binary[] = base_convert($data[1], 16, 2);
  }

  return implode(' ', $binary);
}
$binary = SitaPhpConvertStringToBinary('sita.app');
//output: $binary = 1110011 1101001 1110100 1100001 101110 1100001 1110000 1110000
    

Chuyển đổi nhị phân sang chuỗi trong PHP

PHP làm thế nào để chuyển đổi Binary sang String?

function SitaPhpConvertBinaryToString($binary)
{
  $binaries = explode(' ', $binary);

  $string = null;
  foreach ($binaries as $binary) {
    $string .= pack('H*', dechex(bindec($binary)));
  }

  return $string;
}
$string = SitaPhpConvertBinaryToString('1110011 1101001 1110100 1100001 101110 1100001 1110000 1110000');
//output: $string = sita.app