Chuyển đổi chuỗi thành hex

Nhập văn bản bất kỳ, hệ thống sẽ hỗ trợ chuyển văn bản này sang mã hex một cách nhanh chóng và dễ dàng

Nhập chuỗi để chuyển đổi thành mã Hex

Ví dụ:

Input String: https://sita.app
Ouput: 68747470733a2f2f736974612e617070