Công cụ chuyển đổi dấu thời gian

Công cụ giúp chuyển đổi Timestamp sang Time và ngược lại

Công cụ chuyển đổi dấu thời gian

-

-

:

:

Thời gian kỷ nguyên là gì?

Kỷ nguyên Unix (hoặc thời gian Unix hoặc thời gian POSIX hoặc dấu thời gian Unix ) là số giây đã trôi qua kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 (nửa đêm UTC / GMT), không tính giây nhuận (theo ISO 8601: 1970-01-01T00: 00 : 00Z). Nói theo nghĩa đen, kỷ nguyên là thời gian Unix 0 (nửa đêm 1/1/1970), nhưng 'kỷ nguyên' thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với thời gian Unix. Một số hệ thống lưu trữ ngày kỷ nguyên dưới dạng số nguyên 32 bit có dấu, điều này có thể gây ra sự cố vào ngày 19 tháng 1 năm 2038 (được gọi là sự cố Năm 2038 hoặc Y2038).