Phân tích URL

Công cụ này cho phép bạn phân tích cú pháp một URL thành các thành phần riêng lẻ của nó, tức là lược đồ, giao thức, tên máy chủ, đường dẫn, miền, miền phụ, chuỗi truy vấn ... và hiển thị kết quả dưới dạng bảng hoặc json

Nhập url của bạn rồi phân tích