Chuyển đổi Vôn sang Ampe

Chọn kiểu tính toán, nhập vôn và công suất hoặc điện trở sau đó nhấn nút tính toán để nhận cường độ dòng điện:

Chuyển đổi Vôn sang Ampe

Chuyển đổi từ vôn sang ampe

Cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A) bằng công suất P tính bằng oát (W), chia cho điện áp V tính bằng vôn (V):

- I(A) = P(W) / V(V)

Dòng điện I tính bằng ampe (A) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho điện trở R tính bằng ôm (Ω):

- I(A) = V(V) / R(Ω)