Chuyển đổi Oát sang Jun

Công cụ này giúp bạn tính toán năng lượng, khi bạn đã nhập công suất tính bằng oát và thời gian tính bằng giây, hãy nhấp vào nút tính toán.

Chuyển đổi công suất sang năng lượng

Chuyển đổi từ Oát sang Jun

Công suất P tính bằng watt (W) nhân với thời gian t tính bằng giây sẽ thu được năng lượng E tính bằng jun (J):

- E(J) = P(W) × t(s)