Tạo mật khẩu cho Wordpress trực tuyến

Trình tạo mật khẩu băm WordPress trực tuyến (dành cho WordPress 3, 4, 5 +, 6 +)

Nhập chuỗi sau đó nhấn nút để tạo mật khẩu wordpress

Mật khẩu wordpress là gì?

Mật khẩu wordpress là mật khẩu được tạo bởi mã nguồn wordpress. Nó là một chuỗi băm, được tạo từ bất kỳ đầu vào nào được người dùng sử dụng làm mật khẩu đăng nhập.

Mã băm này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của website, nhằm mục đích bảo mật thông tin mật khẩu ban đầu của người dùng, giúp người dùng bảo vệ thông tin của chính mình trước ban quản trị của website.

Có thể giải mã mật khẩu wordpress không?

Không, điều đó là không thể

Tương tự như các thuật toán băm khác như Md5, SHA1, thuật toán của Wordpress cũng mã hóa chuỗi ký tự gốc mà người dùng nhập vào. Sự khác biệt duy nhất là mỗi thế hệ thời gian thực sẽ tạo ra các hàm băm khác nhau với cùng một đầu vào.

Chức năng tạo mật khẩu của Wordpress

Thư viện tham khảo: https://www.openwall.com/phpass/

Mã nguồn Wordpress trên github: https://github.com/WordPress/WordPress

Tải xuống class-phpass.php: https://sita.app/dl/class-phpass.php.zip

if (!function_exists('wp_hash_password')) :
function wp_hash_password($password) {
  global $wp_hasher;
  if (empty($wp_hasher)) {     require_once(ABSPATH.WPINC.'/class-phpass.php');
    $wp_hasher = new PasswordHash(8, true);
  }
  return $wp_hasher ->HashPassword(trim($password));
}
endif;